Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Vítejte na webové stránce společnosti Follow spol. s r.o. https://www.prodom.cz/ . Ceníme si Váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů, které jste nám svěřili, je pro nás prioritou a chceme, abyste se cítili bezpečně, když navštěvujete naše webové stránky nebo využíváte naše online nabídky.

 

Je pro nás důležité, abyste byli plně informováni o osobních údajích, které získáváme při zpracování nabídek a služeb online, a abyste byli obeznámeni s tím, jak je používáme.

 

Zpracování osobních údajů

 

Návštěva naší webové stránky

Zaznamenáváme a ukládáme IP adresu počítače, abychom odeslali obsah našich navštívených webových stránek do Vašeho počítače (např. Texty, obrázky a soubory ke stažení atd.) V souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Tyto údaje zpracováváme také proto, abychom identifikovali a oznámili jakékoliv zneužití. Právním základem v tomto případě je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V tomto kontextu je v našem zájmu, co se týká zpracování osobních údajů, zajistit řádné fungování naší webové stránky a podnikání prováděného přes naši webovou stránku.

 

Pokud zpracováváme Vaše údaje, jak je uvedeno výše, za účelem zajištění funkčnosti naší webové stránky, jste smluvně zavázáni zpřístupnit nám tyto údaje.

 

 

Jiné účely

Zpracováváme také osobní údaje, které dobrovolně poskytujete, např. při zadávání poptávky, online schůzky, při objednávání informačních materiálů, newsletterů či životopisů. Právním základem v tomto případě je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje, které v této souvislosti zpracováváme, zahrnují údaje zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů v rozsahu nezbytném pro účely specifikované v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Pokud zpracováváme Vaše údaje, jak je popsáno výše, k přijetí a zpracování Vašeho poptávky, setkání nebo objednávky. odebírání newsletteru nebo zájmu o práci v PRODOM spol. s r.o., jste povinni zpřístupnit tyto údaje. Váš požadavek bez těchto údajů nemůžeme zpracovat.

 

Pokud jste souhlasili se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst.1 písmeno a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu až do času odvolání souhlasu.

 

Poskytování údajů třetím stranám

Obecně přenášíme Vaše údaje na příslušnou společnost Follow spol. s r.o., kde jsou zpracovávány na zajištění požadované služby a podpory.

 

V této souvislosti někdy používáme poskytovatelů služeb, kteří zpracovávají údaje v našem jménu (například v oblasti e-mailového marketingu, návrhu a vývoje softwaru nebo na podporu zpracování žádostí od zákazníků). V těchto případech se informace přenášejí třetím osobám, aby se umožnilo další zpracování. Externí poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a kontrolováni v pravidelných intervalech, aby byla zajištěna přiměřená ochrana osobních údajů.

 

Tito poskytovatelé služeb (zprostředkovatelé) jsou vázáni našimi pokyny. Vzhledem k tomu podléhají našim požadavkům, které zahrnují zpracování Vašich údajů výhradně v souladu s našimi pokyny a v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů. Konkrétně jsou smluvně zavázáni, aby zacházeli s Vašimi údaji tak, aby zachovaly důvěrnost informací a nejsou oprávněni zpracovávat údaje pro jiné účely, než jsou dohodnuté.

 

Přenos dat k zprostředkovatelům se uskutečňuje na základě čl. 28 odst. 1 GDPR.

 

Vaše údaje nebudeme prodávat třetím stranám ani je jiným způsobem poskytovat na komerční účely.

 

Kromě výše zmíněného, ​​máme právo poskytnout Vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení a případně poškozeným třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné k objasnění nezákonného využívání našich služeb nebo na uplatnění právních nároků. Takový převod se však uskuteční pouze tehdy, pokud existují konkrétní důkazy o nezákonném řízení nebo zneužití. Přenos Vašich údajů se může uskutečnit také, pokud to přispívá k podpoře podmínek používání nebo jiných dohod. Zároveň máme právní povinnost poskytovat na požádání informace některým veřejným orgánům.

 

Přenos těchto údajů je založen na našem legitimním zájmu zabránit zneužití, umožnit stíhání trestných činů a zajištění uplatňování svých práv, pokud naše zájmy převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zamýšlený přenos údajů do třetích zemí

V současnosti není plánovaný přenos dat do třetích zemí. V případě takového přenosu zavedeme opatření nezbytná pro splnění požadovaných zákonných podmínek. Predovšetkým však budete včas informováni o příslušných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů v souladu s právními požadavky.

Zabezpečení

Společnost PRODOM spol. s r.o. realizuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu všech osobních údajů, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Platí to i pro všechny nakupované externí služby. Ověřujeme účinnost našich opatření na ochranu údajů a neustále jejich vylepšujeme v souladu s technologickým rozvojem. Zadané osobní údaje jsou šifrovány během přenosu pomocí bezpečného šifrovacího procesu.

Cookies

Pro pro-uživatelské webové stránky a přizpůsobení provozu našich webových stránek Vašim potřebám, mohou naše webové stránky používat cookies. Soubor cookie je malý soubor, který se na Vašem počítači ukládá lokálně, když navštívíte webové stránky. Při návštěvě webové stránky na stejném zařízení, soubor cookie naznačuje například, že jste opakovaným návštěvníkům. Soubory cookie nám také umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Nezahrnují žádné osobní údaje a nelze Vás prostřednictvím nich identifikovat na webových stránkách třetích stran - včetně stránek poskytovatelů analýzy.

 

Používáme následující typy souborů cookie:

Základní / nezbytné cookie soubory

Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Zahrnuje to například vydání anonymních ID relací na shrnutí několika poptávek na webový server nebo zajištění bezchybného fungování registrací a objednávek.

Funkční cookies

Tyto soubory cookie nám pomáhají ukládat Vaše zvolené nastavení nebo podporovat jiné funkce, když se pohybujete na naší webové stránce. Umožňují nám například zapamatovat si preferované nastavení pro další návštěvu nebo uložit Vaše přihlašovací údaje na naší webové stránce.

Soubory cookie výkonu / statistiky

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naši webovou stránku (například který internetový prohlížeč používáte, jak často navštěvujete naši webovou stránku, které stránky otevřete nebo jak dlouho zůstáváte na naší webové stránce). Tyto soubory cookie neuchovávají žádné informace, které umožňují osobní identifikaci návštěvníků. Informace shromážděné pomocí těchto cookies jsou agregované a tedy anonymní.

 

Cookies můžete přijmout nebo odmítnout - včetně těch, které se používají ke sledování webových stránek - výběrem vhodných nastavení pro váš prohlížeč. Můžete nastavit prohlížeč, aby vás upozornil, když dostanete nový soubor cookie, nebo je zcela zablokovat. Pokud se však rozhodnete odmítnout soubory cookie, možná nebudetemôcť používat všechny funkce naší webové stránky (např. Při objednávkách nákupu). Váš prohlížeč Vám také nabízí možnost odstranit soubory cookie (například pomocí funkce Vymazat historii prohlížení). Další informace naleznete ve funkci nápovědy pro uživatele v části Nastavení ve Vašem webovém prohlížeči.

Anonymizované sledování webových stránek

S cílem lépe sladit tyto webové stránky s potřebami našich zákazníků analyzujeme, jak naši zákazníci komunikují s webem. Anonymizovány Vaši IP adresu a potom ji použijeme pro analýzu dat. Pro tento účel opět používáme cookie soubory. Soubor cookie obsahuje pouze jedno jedinečné číslo, pomocí kterého Vás můžeme znovu identifikovat na našich webových stránkách, ale nikoli na webových stránkách třetích stran. Zaznamenané údaje používáme pouze pro statistické účely. Zejména adresa IP nebude přiřazena žádnému individuálnímu uživateli. Údaje nebudou sdíleny s třetími stranami.

Google Universal analytics - podmínky používání

Tento web využívá službu Google Universal Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ( "Google"). Služba Google Universal Analytics používá cookies, které jsou textovými soubory umístěnými ve Vašem počítači, aby pomohli webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vytvořené souborem cookie o používání webových stránek (včetně vaší adresy IP) budou odesílány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

IP anonymizací je na této webové stránce sublementovaná. Společnost Google zkrátí / anonymizovány poslední oktet adresy IP pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána a zkrácená servery Google v USA. Jménem poskytovatele webových stránek společnost Google použije tyto informace pro účely hodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a užívání internetu poskytovateli webových stránek. společnost Google nebude Vaši IP adresu přiřazovat k jiným údajům, které má společnost Google. Odmítnout používání souborů cookie můžete výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete mít možnost využít plnou funkčnost těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala údaje (soubory cookie a adresa IP) stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

 

Používání služby Google Analytics můžete odmítnout kliknutím na následující odkaz. Na počítači se nastaví soubor cookie odmítnutí, který zabrání budoucímu shromaždování Vašich údajů při návštěvě této webové stránky: Zakázat službu Google Analytics - Zakázat službu Google Analytics.

 

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů naleznete na stránce http://www.google .com / analytics / terms / gb.html nebo na stránce https: // www.google.de/intl/en_uk/policies /. Upozorňujeme, že na této webové stránce je kód Google Analytics doplněn o "anonymizeIp", aby se zajistila anonymizovaných kolekce IP adres (tzv. IP-masking).

 

Web společnosti Follow spol. s r.o. dále používá tyto služby:

Google Adwords

Google AdWords představuje komplexní inzertní systém společnosti Google. Do tohoto systému je zařazen vyhledávač Google, partneři sítě (lidé, kteří mají na svých stránkách umístěnou reklamu prostřednictvím Google AdSense) a YouTube. Goggle Adwords umožňuje poskytnout obsah odpovídající vašim potřebám, například poskytnout relevantnější výsledky vyhledávání a reklamy.

Více o službě Google Adwords: https: / /adwords.google.com/intl/sk_sk/home/how-it-works /

Blokování reklamy Google nebo deaktivace a přizpůsobení reklam je nutné provést v účtu Google v části

Nastavení reklam .

Vložené pluginy

Naše webové stránky používají odkazy na následující sociální sítě:

  • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

  • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

  • Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025

  • LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043

  • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

Tlačítka zobrazují loga jednotlivých sociálních sítí. Tlačítka však nejsou standardní pluginy poskytovány sociálními sítěmi, ale propojení s ikonami tlačítek. Tato tlačítka se aktivují pouze záměrnou činností (kliknutím). Pokud nekliknete na tlačítka, do sociálních sítí nebudou přeneseny žádné údaje. Kliknutím na tlačítka akceptujete komunikaci se servery sociální sítě, čímž aktivujete tlačítka a vytvoříte odkaz.

 

Po kliknutí, tlačítko funguje jako plugin pro sdílení. Sociální síť získá informace o navštíveném webu, který můžete sdílet se svými přáteli a kontakty. Pokud nejste přihlášen, budete přesměrováni na přihlašovací stránku sociální sítě, na kterou jste klikli, čímž opustíte stránky tuev-sued.de. Pokud jste přihlášeni, Váš "like" nebo sdílení příslušného článku se odešle.

 

Když aktivujete tlačítko, sociální sítě dostanou i informace, které jste získali na příslušné stránce naší webové stránky a kdy jste tak učinili. Kromě toho mohou být odesílány informace, jako například Vaše IP adresa, podrobnosti o používaném prohlížeči a nastavení jazyka. Pokud klepnete na tlačítko, Vaše kliknutí se přenese do sociální sítě a použije se v souladu s pravidly o údajích.

 

Když kliknete na tlačítko, nemáme kontrolu nad shromážděnými údaji a zpracovatelskými činnostmi. Nejsme zodpovědní za toto zpracování údajů, nejsme ani "provozovatel", jak je definováno v GDPR. Nejsme si vědomi úplného rozsahu sběru dat, jeho právního základu, účelů a doby uchovávání. Vzhledem k tomu, zde uvedené informace nemusí být nutně úplné.

 

Údaje se odešlou bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele, nebo zda jste přihlášeni. Pokud jste se přihlásili, Vaše údaje budou přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Poskytovatelé mohou také používat cookies ve Vašem počítači na sledování.

 

Pokud víme, tito poskytovatelé ukládají tyto údaje do uživatelských profilů, které používají na inzerci, průzkum trhu a / nebo design orientovaný na poptávku. Tento typ analýzy se provádí (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), Aby prezentovali reklamu orientovanou na poptávku a informovali ostatní uživatele sociální sítě

o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Chcete-li uplatnit své právo na námitku, kontaktujte příslušného poskytovatele.

 

Informace o účelech a rozsahu shromažďování údajů o dalším zpracování a používání údajů příslušnou sociální sítí a o právech a nastaveních ochrany osobních údajů naleznete v informacích poskytnutých těmito stránkami sociálních médií:

 

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy

Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Twitter: http://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

Pokud si nepřejete, aby o Vás sociální sítě získávali údaje, neklikejte na zmiňované tlačítka.

 

Standardní doby na vymazání dat:

Legislativa definovala lhůty a povinnosti uchovávání údajů. Na konci těchto lhůt budou příslušné údaje pravidelně vymazány. Údaje, na které se nevztahují uvedené lhůty uchování a povinnosti, se odstraní nebo anonymizovány, jakmile již nebudou platit účely definováno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů neobsahuje jiné zvláštní ustanovení pro ukládání dat, uchováváme všechny údaje, které shromažďujeme, pokud jsou požadovány pro výše uvedené účely, na které byly shromážděny.

Další používání údajů a jejich vymazávání

Jakékoli další zpracování nebo použití Vašich osobních údajů se obvykle provádí pouze v rozsahu povoleném na základě právního předpisu nebo pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo použitím dat. V případě dalšího zpracování pro jiné účely než pro které byly údaje původně shromážděny, Vás budeme o dalším použití informovat a poskytneme Vám všechny důležité informace před dalším spracovaním.Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup

Na požádání máte právo od nás získat informace o osobních údajích, které se Vás týkají a které jsme zpracovali v rozsahu, který je definován v čl. 15 GDPR. Vaši žádost můžete poslat poštou nebo e-mailem na níže uvedené adresy.

Právo na opravu

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili jakékoli nepřesnosti ve Vašich osobních údajích, které se Vás týkají (článek 16 GDPR). Pro tento účel kontaktujte níže uvedenou adresu.

Právo na vymazání

Pokud máte platné právní důvody vymezené v čl. 17 GDPR, máte právo na okamžité vymazání ( "právo být zapomenut") osobních údajů, které se Vás týkají. Mezi tyto právní důvody patří: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo odvoláváte svůj souhlas a neexistují žádné jiné právní důvody pro zpracování; dotčená osoba zpochybňuje zpracování (a neexistují žádné převažující legitimní důvody pro zpracování - nevztahuje se na námitky vůči přímé reklamě). Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte níže uvedenou kontaktní adresu.

Právo na omezení zpracování

Pokud jsou splněna kritéria definovaná v čl. 18 GDPR, máte právo na omezení zpracování, jak je uvedeno v předchozím článku GDPR. Podle tohoto článku se může požadovat omezení zpracování, zejména pokud je zpracování nezákonné a dotyčná osoba se brání výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich používání, nebo pokud dotčená osoba zpochybňuje zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud není jasné, zda náš oprávněný zájem převyšuje zájem dotčené osoby. Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte níže uvedenou kontaktní adresu.

Právo na přenos dat

Máte právo na přenos dat, jak je definováno v čl. 20 GDPR. To znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo na přenos těchto údajů jinému provozovateli. Předpokladem je, že zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovanými prostředky. Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte níže uvedenou kontaktní adresu.

Právo na námitku

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které je založeno na článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Budeme upouštět od zpracování Vašich osobních údajů, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé důvody pro zpracování, které převyšují Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud není účelem zpracování prokazování, uplatňování a hájení právních nároků. Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte níže uvedenou kontaktní adresu.

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud si myslíte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které jsme provedli, je nezákonné nebo nepřípustné, máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu.

Kontaktní údaje provozovatele:

Follow spol. s r.o.

Rudohorská 33

974 11 Banská Bystrica

IČO: 44 634 480

DIČ: 2022 785 281

IČ DPH: SK 2022 785 281

Email kontakt: info@prodom.cz

TEL.KONTAKT: +420 774 814 690

Zajímavé čtení

0

Tento web používá soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, k poskytování funkcí sociálních médií a ke zlepšování a přizpůsobování obsahu a reklam. Více o cookies