Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.(dále jen "VOP")

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a společnosti A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o. se sídlem Taussigova 3464/21, Židenice, 615 00 Brno která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brne, spisová značka C 100930, IČO: 062 423 08, tel.: +420 604 649 687  e-mail: info@prodom.cz, webové stránky: www.prodom.cz, (dále jen "prodávající") a jsou platné pro celé území České republiky.

 

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro prodej projektové dokumentace rodinných domů a ostatních staveb fyzickým osobám - spotřebitelům a pro prodej projektové dokumentace rodinných domů a ostatních staveb podnikatelům a právnickým osobám (dále jen "Kupující")

 

1.3 Projektová dokumentace je určena pro územní řízení, pro stavební řízení a realizaci stavby. Vyobrazení domu v katalogu (vizualizace) je ilustrativní a nemusí přesně odpovídat realizované stavbě dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace neobsahuje vybavení a movité předměty zobrazené na vizualizaci. Prodávající si vyhrazuje právo provést drobné dispoziční a technické úpravy v realizačních projektech oproti projektům zobrazeným na webových stránkách a v tištěném katalogu při zachování koncepce projektu.

 

1.4 Projektová dokumentace je zpracována tak, aby mohla být použita ve stavebním řízení jako příloha žádosti o stavební povolení a pro provádění stavby podle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb pro zahájení stavebního řízení.

 

1.5 Projektová dokumentace se skládá z 5 standardních paré (výtisků) standardní projektové dokumentace.

 

 1.6 Typová projektová dokumentace neobsahuje konkrétní řešení začlenění do okolní zástavby(projekt osazení domu na pozemek, průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), měření radonu a požárné řešení na konkrétní stavební pozemek). Dále neobsahuje projekt vjezdu, napojení na komunikaci a inženýrské sítě. Projektová dokumentace zohledňuje standardní geologické prostředí (únosnost v základové spáře min. 0,25 MPa a ustálený stav hladiny podzemní vody je pod úrovní základů). Projektová dokumentace je vhodná pro výstavbu mimo ochranná pásma.

 

1.7 Každý návrh domu je vázán na konkrétní číslo stavební parcely.

 

1.8 Podle jednoho zakoupeného projektu lze postavit pouze jeden dům.

 

1.9 Projektová dokumentace je určena k výstavbě na pozemku uvedeném v objednávce, a to samostatně jedním spotřebitelem. Projektová dokumentace nesmí být použita jinými spotřebiteli nebo pro stavbu na jiném pozemku, než je uvedeno v objednávce.

 

1.10 Elektronická verze projektu pro archivaci slouží výhradně pro archivní účely nebo pro potřeby banky při zpracování hypotečního úvěru, v některých případech pro potřeby stavebního úřadu. Tento projekt není editovatelný a kupující si jej může objednat pouze v případě, že si již zakoupil základní projekt domu od prodávajícího, a to na adrese: www.prodom.cz. 

 

1.11 Rozpočtované náklady uvedené na www.prodom.cz a v katalogu jsou orientační, závislé na druhu a ceně materiálů a cenách realizačních firem v daném čase a období.

 

2. Objednání a uzavření kupní smlouvy

 

2.1 K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě prodávající dodá kupujícímu objednané zboží, dojde na základě závazné objednávky kupujícího, zaplacení zálohy a akceptace závazné objednávky prodávajícím. Součástí Kupní smlouvy jsou rovněž tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2.2 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího adresovaná prodávajícímu. Objednáním Zboží vzniká Kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu Zboží.

2.3 Zboží podle bodu 1.2 lze objednat:

2.3.1 osobně v sídle prodávajícího , kde je také možné využít bezplatné konzultace s architekty

 

2.3.2 prostřednictvím internetového online formuláře na webových stránkách: www.prodom.cz , kde je nutné přesně a správně vyplnit všechny potřebné údaje (zejména telefonní a e-mailový kontakt) a odeslat vyplněný objednávkový formulář.

 

V případě jakýchkoliv problémů s vyplněním formuláře je možné využít telefonní linku Prodávajícího nebo e-mailovou adresu info@prodom.cz. Ve všech případech u Zboží dle bodu 1.2 bude objednávka přijata až po uhrazení zálohy za Zboží, tj. v den přijetí zálohy na účet Prodávajícího nebo v den přijetí platby v hotovosti.

 

2.4. Odesláním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s úplným zněním těchto VOP a všech jejich součástí platných v době realizace objednávky. Kupující je na tyto VOP dostatečně upozorněn před samotným provedením objednávky a má možnost se s nimi seznámit, stejně jako s cenou objednaného zboží, a souhlasí s nimi zaškrtnutím políčka "Souhlasím s obchodními podmínkami".

 

2.5 Odesláním objednávky se kupující zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

 

2.6 Po obdržení objednávky a přijetí zálohy na zboží (dle bodu 1.2) prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky a zálohy e-mailem nebo telefonicky do 48 hodin a zároveň kupujícímu oznámí předpokládaný termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

 

3. Kupní cena a platební podmínky

 

3.1 Celková kupní cena zboží - jednotlivé typové projektové dokumentace, doplňkové projekty je uvedena v aktuální nabídce na webových stránkách prodávajícího, v objednávce, jakož i v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím. Kupní cena je vždy uvedena včetně DPH a je stanovena v českých korunách. Není-li uvedeno jinak, je cena zboží účtována dle ceníku platného v den objednání zboží.

 

3.2. Při objednání zboží - typové projektové dokumentace rodinného domu je před odesláním zboží požadována úhrada zálohy ve výši aktuální ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího www.prodom.cz. Prodávající zašle zálohovou fakturu ( elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího ), na základě které Kupující provede platbu.

 

Úhrada zálohy může být provedena:

 

3.2.1 převodem prostřednictvím internetového bankovnictví na účet uveden na faktúře 

 

3.2.2 v případě osobního příkazu v hotovosti

 

3.4 Bez složení zálohy není objednávka platná.

 

3.5 Celková kupní cena Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s přípravou projektové dokumentace. Cena nezahrnuje dodatečné změny projektové dokumentace dle požadavku Kupujícího. Změny Projektové dokumentace mohou být dohodnuty samostatnou písemnou dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

3.6 Celková cena Zboží dle odst. 1.2 zahrnuje náklady na dodání Zboží - poštovné a balné.

 

3.7 Cena za Projekt v elektronické verzi pro účely archivace z bodu 1.10 je uvedena na internetových stránkách Prodávajícího www.prodom.cz a je nutné ji uhradit v plné výši předem.

 

3.8 Daňový doklad (fakturu) zašle Prodávající Kupujícímu spolu se Zbožím.

 

4. Dodací podmínky

 

4.1 Datem dodání Zboží se rozumí datum odeslání Zboží k přepravě Kupujícímu.

 

4.2 Datum dodání je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího www.prodom.cz.

 

4.3 Termín dodání projektu v elektronické verzi pro účely archivace z bodu 1.10 je shodný s termínem uvedeným v bodě 4.2.

 

4.4 Možnosti dodání:

 

4.6.1 Možnost osobního odběru v sídle společnosti

 

4.6.2 Možnost doručení kuriérskou službou na adresu, kterou kupující vyplní při objednávce.

 

4.5 Termín dodání se počítá od data přijetí objednávky a přijetí zálohy od kupujícího prodávajícím.

 

4.6 Prodávající může jednostranně prodloužit termín dodání v případě nepředvídatelné a neodvratitelné překážky (vis maior; stávky nebo výluky bránící nebo výrazně omezující přepravu zboží, poškození, zničení v důsledku povodní, požáru, mrazu nebo protiprávní činnosti třetí osoby, krádeže zboží). V případě prodloužení termínu dodání dle předchozí věty nedochází k porušení povinností prodávajícího a prodávající není v prodlení s dodáním zboží.

 

4.7 Prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním objednaného zboží kupujícímu způsobené dopravcem/poštou. Za poškození zásilky způsobené dopravcem/poštou nese plnou odpovědnost dopravce/pošta. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po uhrazení všech škod dopravcem/poštou.

 

5. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1 Kupující může zrušit objednávku do 24 hodin od objednání zboží.

 

5.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a obchodního zákoníku.

 

5.3 Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží uvedeného v bodě 1.2, neboť projektová dokumentace je zbožím zhotoveným na zakázku speciálně určeným pro jednoho spotřebitele - kupujícího pro stavbu na předem určeném pozemku.

 

5.4 V případě, že kupující bude trvat na odstoupení od kupní smlouvy na dodávku zboží uvedeného v bodě 1.2 před převzetím zboží, obdrží od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč jako náhradu za provedené projekční práce.

 

5.5 Pokud kupující bez právně relevantního důvodu nepřevezme objednané zboží uvedené v bodě 1.2 do 30 dnů od sjednaného termínu dodání a nepředloží písemné storno objednávky, považuje se objednávka za zrušenou.

 

6. Slevy a propagační akce

 

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo provádět různé propagační slevy, které budou vždy uvedeny na internetových stránkách prodávajícího: www.prodom.cz nebo v tištěných médiích a budou platné pouze po dobu uvedenou v těchto médiích. Akční slevové ceny budou platné, pokud bude v tomto období objednána projektová dokumentace a uhrazena celá záloha za zboží.

 

6.2 Na propagační slevové ceny nelze uplatnit žádné jiné slevy.

 

7. Záruky a reklamace

 

7.1 Prodávající odpovídá za to, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. 

 

7.2 Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Jako záruční doklad slouží účetní doklad (faktura a doklad o zaplacení).

 

7.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.

 

7.4 Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím bez zbytečného odkladu prohlédnout a informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. V případě chybějících částí zboží (chybějící paré, nebo chybějící jakákoliv část projektové dokumentace) je Kupující povinen informovat Prodávajícího do 3 dnů od převzetí zboží, v případě zjištěných vad v samotném provedení projektové dokumentace je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději do konce záruční doby.

 

7.5. Kupující je povinen oznámit vady projektové dokumentace písemně. Řádné oznámení vady musí obsahovat dostatečný popis vady, identifikaci části zboží, na které se vada nachází. Oznámení vad musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno ve lhůtě uvedené v tomto článku. O reklamaci bude rozhodnuto do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, v případě nutnosti odborného posouzení nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění a doručení reklamace. O výsledku reklamace bude kupující vyrozuměn písemně doporučeným dopisem. Nárok na odstranění vady díla musí být uplatněn v přiměřené lhůtě.

 

7.6 Ve všech případech je třeba k reklamaci přiložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 

7.7 Reklamace se nevztahuje na změny projektové dokumentace způsobené legislativní úpravou po datu dodání zboží.

 

8. Autorská práva - licence

 

8.1 Projektová dokumentace je ztvárněním architektonického díla, které je chráněno autorským právem. Prodávající je držitelem autorských práv k architektonickému dílu zveřejněnému na internetových stránkách www.prodom.cz. Kupní smlouva je zároveň licenční smlouvou, která opravňuje Kupujícího k užití architektonického díla. Kupující není oprávněn udělit souhlas s užitím architektonického díla třetí osobě ani převést práva z této smlouvy na třetí osobu. Práva udělená touto smlouvou se vztahují pouze na kupujícího, nepřecházejí na jeho právní nástupce a nelze je převést na jinou osobu bez písemného souhlasu prodávajícího. Licence je nevýhradní. Právo Prodávajícího užívat dílo způsobem, ke kterému nevýhradní licenci poskytl, není dotčeno, stejně jako není dotčeno právo Prodávajícího poskytnout licenci třetí osobě. Změny architektonického díla lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Licence podle této smlouvy se poskytuje na dobu do dokončení stavby zhotovené na základě projektové dokumentace. Práva nabyvatele nebo jiného vlastníka stavby tím nejsou dotčena. Vlastník nebo jiný uživatel stavby, která je projevem architektonického díla, může bez souhlasu autora provádět na stavbě pouze takové stavební a udržovací práce, které jsou nezbytné pro udržení jejího dobrého stavu a zachování jejího funkčního využití a které nesnižují hodnotu architektonického díla a nezasahují do práv autora.

 

8.2 Kupující není oprávněn použít vizualizaci domu k propagačním účelům bez písemného souhlasu autora. V případě, že takový souhlas od autora získá, je Kupující povinen při užití vyobrazení domů pro propagační účely uvést vyobrazení spolu s logem autora, názvem ve tvaru PRODOM a názvem domu, pod kterým je uveden v Katalogu domů a na internetových stránkách www.prodom.cz.

 

8.3. Kupující je oprávněn použít projektovou dokumentaci výhradně k vyřízení povolení potřebných pro výstavbu rodinného domu na místě uvedeném v objednávce. V případě porušení tohoto oprávnění je autor oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedené na internetových stránkách v daném čase a období, a to za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů ode dne vystavení faktury.

 

9. Ochrana osobních údajů

 

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením EU č. 2016/679 a platnými právními předpisy české republiky. 

 

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen společně vše jako „osobní údaje“).

 

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

 

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající za stejných podmínek pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a smluvní marketingové agentury nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesně a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je u prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Závěrečná ustanovení VOP

 

10.1 Veškeré změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.prodom.cz.

 

10.2 V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a/nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto VOP, ledaže to vylučuje samotná povaha takového ustanovení podle platných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují nahradit dotčené ustanovení novým platným ustanovením, jehož obsah bude v maximální možné míře naplňovat účel původního ustanovení, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědí, že některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné.

Zajímavé čtení

0

Tento web používá soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, k poskytování funkcí sociálních médií a ke zlepšování a přizpůsobování obsahu a reklam. Více o cookies