Budovy s téměř nulovou potřebou energie

Ing. Štefan Jurenka, Ekotop, s.r.o., 0915 418 407 30.04.2017 Poslední aktualizace: 30.04.2017 5 minút 31 sekúnd

Až 70% spotreby energie v budovách prislúcha vykurovaniu, 20% príprava teplej vody a 10% pripadá osvetleniu a ostatným spotrebičom. Ceny energií majú tendenciu rásť, preto je výhodné znižovať náklady na prevádzku tvorbou ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Cieľom je využívať zdroje efektívnejšie a zredukovať negatívny vplyv budov na životné prostredie. Návrhom energeticky nenáročných budov sa znižuje využitie energií ako aj tvorba negatívnych skleníkových plynov počas celého životného cyklu stavby. Náklady na prevádzku spomínaného domu sú však výrazne nižšie ako u bežných domov.

Všetky projekty rodinných domov z našej ponuky sú navrhované v úrovni s takmer nulovou potrebou energie a spĺňajú úroveň výstavby po roku 2020. Rodinné domy sú naprojektované v súlade s platnou normou STN 730540-2+Z1+Z2/2019. Celkové náklady na výstavbu rodinného domu v ultranízkoenergetickom štandarde sa navýšia o cca 10-15%, ale náklady na vykurovanie objektu môžu klesnúť až o 40 - 50% pri dôkladnej realizácii stavby.

Projekty našich rodinných domov spĺňajú úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie:

 • Obvodová konštrukcia z izolačných tehlových blokov so zateplením (U≤ 0,15 W/m2K)
 • Strešná konštrukcia s tepelnou izoláciou (U≤ 0,1 W/m2K)
 • Strop nad vonkajším prostredím s tepelnou izoláciou (U≤ 0,1 W/m2K)
 • Plastové okná s izolačným trojsklom s výplňou argónom príp. kryptónom (U≤ 0,85 W/m2K)
 • Podlaha s tepelnou izoláciou (R≥2,5 m2K/W)
 • Rekuperácia vzduchu so spätným získavaním tepla 90%.
 • Energetické kritérium aj kritérium energetickej hospodárnosti sú splnené.
 • Zateplenie soklovej časti nad terénom a základov pod terénom.
 • Integrovanie obnoviteľných zdrojov energie do budovy.
 • Prakticky bez tepelných mostov.

Tepelnotechnický posudok (projektové energetické hodnotenie) je dokument, ktorý je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné povolenie. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Projektovým hodnotením je určenie energetickej hospodárnosti budovy výpočtom podľa navrhovaných vstupných údajov. Pri tepelnotechnickom posúdení je tiež cieľom optimalizovať tepelnú obálku budovy tak, aby nebol niektorý článok v tepelnej obálke poddimenzovaný resp. predimenzovaný v porovnaní s ostatnými.

Možné technologické varianty pri rodinných domoch:

 • Rekuperácia vzduchu v celom objekte so spätným získavaním tepla 90%
 • Tepelné čerpadlo (vzduch – voda) na vykurovanie a ohrev TV
 • Kondenzačný kotol s podporou solárnych kolektorov na ohrev TV
 • Súčasťou viacerých projektov je aj integrovanie krbov na drevo

Energetická certifikácia budov sa vykonáva podľa podmienok vyplývajúcich zo smernice č. 2010/31/EÚ implementovaných do zákona č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška MDVRR SR č. 324/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje okrem iného aj vzor certifikácie bytu a časti budovy.

Energetickej certifikácií podliehajú budovy, ktoré sú kolaudované, významne obnovované, alebo ktoré sa predávajú a prenajímajú po 1.1.2008. Účelom certifikácie je zistiť objektívny stav každej budovy z hľadiska jej energetickej náročnosti. Budovy podrobené certifikácii sú podľa energetickej hospodárnosti zatriedené do energetických tried A až G. Triedenie by malo pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna resp. nehospodárna.

Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ, ktorým je primárna energia. Významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

Vysokú energetickú hospodárnosť môžeme splniť znižovaním potreby energie v budove, integrovaním obnoviteľných zdrojov energie, rekuperácie vzduchu a v neposlednom rade vhodným energetickým nosičom.

Energetický certifikát je dokladom, ktorý je potrebný ku kolaudácii novej budovy, významnej obnove, alebo pri predaji a prenájme. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Súčasťou energetického certifikátu má byť aj návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti pokiaľ je to funkčne, technicky a ekonomicky realizovateľné. Opatrenia navrhované v energetickom certifikáte musia byť nákladovo efektívnym zlepšením energetickej hospodárnosti budovy s plánovanou návratnosťou vložených investícií na energiu a jej úspory za menej ako 15 rokov.

Energetický certifikát je osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii. Obsahuje identifikačné údaje oprávnenej osoby, opis budovy, kategóriu budovy, zatriedenie budovy do energetickej triedy, číselne ukazovatele, výsledky výpočtu, údaj platnosti, atď.

Vzhľad energetického certifikátu musí zodpovedať vzoru, ktorý je zverejnený vo vyhláške MVRR SR č. 364/2012 Z.z. Platnosť energetického certifikátu je 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Energetickú certifikáciu môžu vykonávať len oprávnené osoby, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie na základe živnosti, pričom osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukázanie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu.

Zajímavé čtení

Projekty domů

Oblíbený projekt domu do L s terasou a valbovou střechou.

Oblíbený projekt domu do L s terasou a valbovou střechou.

BUNGALOW 4 je 4-pokojový • s valbovou střechou • menší velikostní kategorie • vhodný do nízké okolní zástavby • má překrytou terasu a krb • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu ...

Menší projekt domu s valbovou střechou.

Menší projekt domu s valbovou střechou.

BUNGALOW 74 je dům menší velikostní kategorie • vhodný do nízké okolní zástavby • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 3-4 členné rodiny • svým bezbariérovým řešením je vhodný ...

Přízemní dům s valbovou střechou bez garáže.

Přízemní dům s valbovou střechou bez garáže.

BUNGALOW 94 je 4-pokojový rodinný dům • menší velikostní kategorie • vhodný do nízké okolní zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • možnost využití podkroví jako další...

Dům do L bez stropní konstrukce.

Dům do L bez stropní konstrukce.

BUNGALOW 113 je dům menší velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 4 členné rodiny • je vhodný do rovinatého resp. m...

Přízemní velkoprostorový dům s valbovou střechou. Jednoduchá výstavba.

Přízemní velkoprostorový dům s valbovou střechou. Jednoduchá výstavba.

BUNGALOW 190 je dům střední velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny • obývací pokoj s kuchyní je řešena velkoprostorový • svým bezbariérov...

Klasický podkrovní dům se sedlovou střechou.

Klasický podkrovní dům se sedlovou střechou.

KLASSIK 160 je dům střední velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory uspokojí nároky na byd...

Klasický dům s polvalbovou střechou.

Klasický dům s polvalbovou střechou.

PORTO 24 je dům střední velikostní kategorie • má bohatě členěnou fasádu se vstupními arkádami, lodžie a prosklenou apsidou • řešení dispozice přízemí umožňuje svojí otevřeností množství průhle...

Projekt přízemního rodinného domu na úzký pozemek s garáží.

Projekt přízemního rodinného domu na úzký pozemek s garáží.

BUNGALOW 28 plus je 4-pokojový rodinný dům • s garáží • dům má sedlovou střechu • střední velikostní kategorie • vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory usp...

Klasický patrový rodinný dům s galerií a pokojem v přízemí.

Klasický patrový rodinný dům s galerií a pokojem v přízemí.

TENUITY 500 je dům střední velikostní kategorie • svým dispozičním řešením uspokojí nároky na bydlení 5-6 členné rodiny • je vhodný na rovinatý případně mírně svahovitý terén • dům je možné úpl...

0

Tento web používá soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, k poskytování funkcí sociálních médií a ke zlepšování a přizpůsobování obsahu a reklam. Více o cookies